Volume 3 || Issue 01 || Jan. 2023

Sr No. Article Title Author's Name Page No.
01

Akash Anant Veer, H. P. Khairnar

01-06
02

Bateshwar Prasad, Vivek Kumar

07-13

03

Archana Yadav, Manoj Verma

14-23

04

Anish Kumar, MD. Asif Equbal, Bateshwar Prasad, Mukesh Kumar Sahu 

24-30