Volume 2 || Issue 01 || January 2022

Sr No. Article Title Author's Name Page No.
01
Chhayangi Sonekar, Ritik Wankhede, Siddharth Rao, Uttara Dhoble, Yashsvi Potdukhe, Ankita Ghavghave, Dr. Shubhangi Rathkanthiwar*, Dr. Prajakta Warjukar Mohabey
1-4
02
K Shailendra Patnaik*, Bhaskar Mahobiya
5-10
03

Bhaskar Mahobiya*, K Shailendra Patnaik, Jayveer Singh, Abhishek Kumar 

11-21

04

Abhijeet Singh

22-25

05

Vivek M. Shete

26-31