Volume 1 || Issue 02 || July 2021

Sr. No. Article Title Author's Name Page No.
01
Pavan Sai Cherla*, Mithilesh Kumar Sahu
1-8
02
Dharmendra Kumar*, Lalit Kumar Sahu
9-13
03
Amit Kumar*, Mithilesh Kumar Sahu, Sumit Kumar Singh, Dheeraj Kumar
14-18
04
 Dr. Pragati Priyadarshinee*
19-21
05

Awnish Prasad Singh, Bateshwar Prasad, Mukesh Kumar Sahu*

22-26