Volume 2 || Issue 02 || April 2022

Sr No. Article Title Author's Name Page No.
01
K Narendar*, V Pragadhesan, A Beryl Gnana Raj, R Rishi Ragav, Ram Vinoy Sharma, Jayesh Chordiya
01-05
02
Avik Trilok*, Nabeel Ahmed, Tanishq Gupta, Pranav Jha, Adinatha Jain
06-08
03

Dipesh Sambare*, Vaibhav Sangale, Siddesh Shendkar, Sanket Shewale, Siddhartha Ray

09-12

04

M. Srikanth, Y. Muralikrishna, Mithilesh Kumar Sahu

13-17

05

V. Sai Vineela, Y. Muralikrishna, Mithilesh Kumar Sahu

18-25